Katalog produktów

Producenci

Reklama

Regulamin zasad korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną


§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez CENTRAL ANNA KRĘGIEL z siedzibą w Nysie, Rynek 56, 48-300 Nysa NIP: 753-143-83-71 zwanej w treści niniejszego Regulaminu “Usługodawcą”. Ponadto niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 ust. c) Regulaminu, w formie, umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.


§ 2 Definicje

W niniejszym Regulaminie poszczególnym sformułowaniom nadaje się następującą treść:
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.
Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej;
Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.centralbike.pl;
Produkt – towary lub usługi, które są dostępne przez System On-line;
System On-line – system należący do Usługodawcy,
System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.
Użytkownik – osoba fizyczna lub umocowany reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem stron będących własnością Usługodawcy.
Usługodawca – CENTRAL ANNA KRĘGIEL z siedzibą w Nysie, Rynek 56, 48-300 Nysa NIP: 753-143-83-71.

 

§ 3 Usługi

Usługodawca świadczy poprzez Portal następujące usługi (“Świadczenie usług drogą elektroniczną”):
prezentacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę w tym oferty Usługodawcy
informowanie o aktualnościach i wydarzeniach związanych z działalnością gospodarczą Usługodawcy
Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
zastosowania przeglądarek: (np.) Internet Explorer 9.0, Firefox 17, Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowszych wersji z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu
zastosowanie oprogramowania do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX
strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości minimalnej 1024×768
umożliwienie instalacji plików Cookies.
Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Portalu nie jest możliwe.§ 4 Obowiązki Użytkownika


Zabrania się dostarczania Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić Usługodawcę w błąd oraz treści mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemu teleinformatycznego Usługodawcy.


§ 5 Odpowiedzialność Usługodawcy


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.


§ 6 Reklamacje


Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować na adres email: info@centralbike.pl lub adres stacjonarny: CENTRAL ANNA KRĘGIEL z siedzibą w Nysie, Rynek 56, 48-300 Nysa.


Reklamacja powinna zawierać:

  • słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (jeżeli te dane będą wymagane);
  • rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;
  • opis wadliwego działania usługi;
  • okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;
  • datę i czas kiedy wadliwe działanie usługi miało miejsce.Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Usługodawca w odpowiedzi wskaże czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

 

§ 7 Prawa autorskie

Wszelkie zamieszczone na stronie Portalu fotografie, materiały tekstowe i graficzne, w szczególności znak firmowy, a nadto wzorce, formularze i inne treści są przedmiotem praw autorskich Usługodawcy.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian w ofercie Usługodawcy.
Usługodawca powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Portalu.
Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Witaj, Zaloguj się

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj